สร้างสรรค์โครงการที่จะช่วยสร้างความสมดุลให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ด้วยการออมทรัพย์ที่มีความคุ้มครองชีวิตอยู่ด้วยในตัว เพื่อรองรับและตอบสนองความ
ต้องการ
ในการดำรงชีวิตที่จำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ คือ หลักประกันด้าน
สุขภาพ
ออมเพื่อเงินบำนาญ ออมเพื่อวางแผนการศึกษาของบุตร เพื่อครอบครัว
ตอบแทนบิดา-มารดา
และวางแผนทางด้านภาษี โดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจ
เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม
ที่มีความประสงค์ที่จะคืนกำไรสู่สังคม เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลักษณะกิจกรรมของโครงการฯ

เพื่อสร้างงาน สร้างคน สร้างรายได้ เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งไปสมทบทุนโครงการปลูกป่า
และโครงการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ และเชิญ
ชวนผู้ที่มีแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลดภาวะโลก
ร้อน โดยการเข้าร่วมเป็นผู้ออมทรัพย์สีเขียว หรือเป็นตัวแทนสีเขียว เพื่อทำกิจกรรม
โครงการฯ ร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ ทั่วเอเชียและทั่วโลก
  
กิจกรรมสัมมนา

จัดขึ้น เพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนไทย ได้หันมาสนใจ ให้ความสำคัญ และได้ทราบถึง
ประโยชน์ของการประกันชีวิต โดยเป็นการรณรงค์ให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้
ให้เพิ่มปริมาณมากยิ่งขึ้น พร้อมๆ กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ
  
สถานที่ดำเนินงาน

โครงการออมทรัพย์สีเขียว มีตัวแทนกระจายตามภูมิภาคต่างๆ กว่า 21 จังหวัดทั่ว
ประเทศไทย อาทิเช่น  เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ เลย อุดรธานี
มหาสารคาม นครราชสีมา ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา นครศรีธรรมราช และสงขลา

ใบสมัครเข้าโครงการ

สำหรับผู้ที่สนใจ กรุณากรอกใบสมัครและหนังสือแสดงความยินยอมและตกลงตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการออมทรัพย์
สีเขียว ก่อนเข้าร่วมโครงการ